gminnaliga - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Ankiety

Czy w GLPN powinien zostać wprowadzony zakaz przekładania meczów?

Wyniki

Ostatnia kolejka 5
Sparta Grąbków PKS Orzeł Dziadowice Fol.
Tornado Targówka 4:4 KS Malanów
Retro Bibianna 1:1 Oldboy Malanów

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 6

Tabela ligowa

Regulamin

 

REGULAMIN ROZGRYWEK

Gminnej Ligi Piłki Nożnej w Malanowie

 

 

I. Cel rozgrywek

 1. Wyłonienie najlepszej drużyny rozgrywek
 2. Wyłonienie króla strzelców.
 3. Popularyzacja piłki nożnej.
 4. Propagowanie rywalizacji w duchu Fair Play

II. Organizator

 1. Organizatorem rozgrywek jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie

   III. Termin i miejsce

 1. Liga rozgrywana jest w systemie dwurundowym (jesień-wiosna).Termin rozpoczęcia danej rundy organizator ustala w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.
 2. Miejscem prowadzenia rozgrywek są boiska piłkarskie na terenie gminy Malanów.

IV. Warunki uczestnictwa

 1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć drużyny, które w wyznaczonym terminie dostarczą organizatorowi kompletną listę zgłoszeniową wraz z niezbędnymi oświadczeniami o stanie zdrowia oraz pisemnymi zgodami rodziców na udział w rozgrywkach (dot. osób niepełnoletnich).
 2. Listy zgłoszeniowe oraz regulamin dostępny jest na stronie www.gminnaliga.futbolowo.pl oraz w siedzibie OSiR Malanów przy ul. Parkowej 29. Kontakt telefoniczny pod nr. tel. 63 278 05 30.
 3. Drużynę w GLPN reprezentują zawodnicy zameldowani w gminie Malanów, w celu skompletowania składu dopuszcza się możliwość uzupełnienia drużyn przez zawodników z innych gmin.
 4. W drużynach mogą występować bez ograniczeń zawodnicy  zrzeszeni w klubach B i A klasy OZPN.
 5. W lidze nie mogą występować zawodnicy zrzeszeni w klubach w klasie okegowej i klasach wyższych.
 6. Za zawodnika zrzeszonego uznaje się zawodnika, który w danej rundzie został zgłoszony przez swój klub, wchodzący w struktury PZPN do rozgrywek.
 7. W lidze mogą występować zawodnicy od 15 roku życia (decyduje rok urodzenia)
 8. Drużynę reprezentuje kapitan, który zobowiązany jest zapoznać swoją drużynę z wszystkimi postanowieniami regulaminu oraz przygotować i dostarczyć do organizatorów wszelkie niezbędne dokumenty wynikające z regulaminu.
 9. Wszystkie ważne informacje dotyczące GLPN organizator zamieszcza na stronie www.gminnaliga.futbolowo.pl. Kapitanowie drużyn zobowiązani są do stałego śledzenia i reagowania na zamieszczone na w/w stronie informacje oraz komunikaty.
 10. Przed rozpoczęciem rozgrywek, kapitan zobowiązany jest przedstawić organizatorowi skład drużyny. Lista zawodników ( załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu) powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, oraz nr PESEL.
 11. W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców (załącznik nr 2 do regulaminu).
 12. Lista zgłoszonych zawodników obowiązuje przez jedną rundę.
 13. Lista zgłoszonych zawodników zostaje zamknięta wraz z rozpoczęciem danej rundy (nie ma możliwości dopisywania zawodników w trakcie rozgrywek).
 14. Zawodnik nie może zmieniać drużyny w czasie trwania rozgrywek ( danej rundy).
 15. Transfery mogą być dokonywane wyłącznie przed rozpoczęciem każdej rundy.
 16.  Warunkiem uczestnictwa w GLPN jest okazanie oświadczenia (załącznik nr 3 do
  regulaminu) o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. W przypadku braku oświadczenia zawodnik jest nieuprawniony do udziału w rozgrywkach.
 17. W razie zaistnienia jakichkolwiek wydarzeń losowych uczestnicy nie będą wnosić roszczeń wobec organizatorów.

V. Terminarz rozgrywek

 1. Terminarz podany jest wszystkim drużynom uczestniczącym w rozgrywkach oraz publikowany na stronach internetowych www.osir.malanow.pl i www.gminnaliga.futbolowo.pl.
 2. Gospodarz meczu podany jest na pierwszym miejscu w danej parze spotkania.
 3. Zmiany terminu meczu może dokonywać organizator po powiadomieniu kapitanów danych drużyn w terminie trzech dni przed rozpoczęciem meczu.
 4. Drużyna ma prawo do przełożenia na inny termin wyłącznie jednego spotkania w trakcie rundy po spełnieniu następujących warunków:

- uzyskanie zgody drużyny przeciwnej oraz ustalenie z nią terminu spotkania, najwyżej do jednego tygodnia po dacie ostatniej kolejki wg terminarza,
-  powiadomieniu o tym fakcie organizatorów rozgrywek co najmniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem meczu.

 1. W przypadku niedomówienia zaległego spotkania, organizatorzy wyznaczają termin ostateczny. Drużyna, która nie stawi się w terminie wyznaczonym przez organizatorów, nie otrzymuje punktów (przegrywa walkowerem). Powyższe zapisy będą bezwzględnie i konsekwentnie egzekwowane przez organizatora.

VI. Sposób prowadzenia rozgrywek

 1. Nadzór nad przebiegiem rozgrywek prowadzi Koordynator GLPN - wyznaczona przez organizatora osoba.
 2. Koordynator GLPN ustala terminarz rozgrywek, aktualizuje tabelę oraz prowadzi stronę internetową poświęconą GLPN, dba o sprawny przebieg rozgrywek, tj. organizuje na każdy mecz obsługę sędziowską, zabezpieczenie medyczne oraz napoje chłodzące dla drużyn.
 3. W grze (meczu) w jednej drużynie bierze udział 10 zawodników z pola i bramkarz.
 4. Czas trwania meczu wynosi 2x45 minut, przerwa max 15 minut.
 5. Dopuszczalna jest gra tylko w miękkim obuwiu (trampki, adidasy, "Lanki"),nie można grać w metalowych wkrętach.
 6. Każda drużyna musi posiadać podstawowy zestaw koszulek: identyczny pod względem wzoru jak i ujednolicony kolorystycznie (poza bramkarzem). W wypadku gdy drużyny będą posiadały taki sam kolor koszulek, drużyna która widnieje w terminarzu jako gość rozegra mecz w znacznikach.
 7. Organizator zapewnia plac gry, piłki, obsługę sędziowską, obsługę medyczną, napoje chłodzące.
 8. O przydatności placu gry oraz piłki do gry decyduje sędzia spotkania.
 9. Obowiązuje liczba 6 zmian zawodników w czasie trwania meczu, dopuszczalne są zmiany powrotne.
 10. Sędzia meczu za przewinienie może ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką.
 11. Prowadzona jest klasyfikacja żółtych kartek zgodnie z przepisami OZPN w Koninie:

a)   Zawodnik który otrzyma kolejno 4, 7, 10 napomnienie żółtą kartką pauzuje 1 mecz dyskwalifikacji

b)   Zawodnik który otrzyma podczas spotkania czerwoną kartkę, pauzuje co najmniej 1 mecz dyskwalifikacji

c) Zawodnik który w trakcie meczu otrzyma dwie żółte kartki a w konsekwencji czerwoną kartkę – opuszcza plac gry w danym meczu. Otrzymane dwie żółte kartki są wliczane do klasyfikacji żółtych kartek.

 1. Zawody należy zweryfikować jako walkower 3:0 na niekorzyść:

a)    drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut,

b)    drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry,

c)    drużyny, która przed zakończeniem zawodów zejdzie z boiska lub której ilość zawodników będzie mniejsza niż siedmiu,

d)    drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 5 minut.

 1. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny, zostaną one ukarane obustronnym walkowerem.
 2. Organizator będzie rozstrzygać wszelkie sporne problemy, zgodnie z Regulaminem dyscyplinarnym PZPN.
 3. Zabronione są wszelkie przejawy chuligaństwa i wandalizmu na boisku i w jego obrębie.
 4. Zabrania się pić alkohol przed meczem i być na meczu pod jego wpływem. Jeżeli sędzia uzna, że zawodnik jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających a gra w meczu, ma prawo przerwać spotkanie i przyznać walkower dla drużyny przeciwnej.
 5. Wszelka działalność drużyny lub jej przedstawicieli na boisku lub poza nim sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień na dobre imię rozgrywek, może stanowić podstawę do podjęcia kar dyscyplinarnych w stosunku do zawodników, drużyn i osób odpowiedzialnych, łącznie z wycofaniem drużyny z rozgrywek, a w przypadku zniszczeń mienia będącego własnością, bądź zarządzanego przez organizatora rozgrywek wyciągnięcia konsekwencji w postaci pokrycia pełnych kosztów napraw
 6. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania elementarnych zasad kultury i szacunku wobec sędziów. Za znieważenie sędziego, innego zawodnika lub kibiców sędziemu przysługuje prawo do zastosowania kar regulaminowych, a w skrajnych przypadkach, przysługuje mu prawo do przerwania meczu i oddanie sprawy do rozpatrzenia organizatorowi. Na podstawie zapisów w protokole meczowym oraz notatki koordynatora GLPN organizator wymierza karę zawodnikowi zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym PZPN.
 7. W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny.
 8. Wszystkie drużyny po swoich spotkaniach zobowiązane są do posprzątania po sobie wszelkich śmieci i umieszczenia ich w miejscu przeznaczonym na odpady.
 9. Sędzia zobowiązany jest do:
 1. czuwania nad przestrzeganiem przepisów gry,
 2. rozstrzygania wszystkich kwestii spornych,
 3. mierzenia czasu gry,
 4. sporządzenia protokołu końcowego meczu.
 1.  Pozostałe przepisy są zgodne z przepisami rozgrywek PZPN.

VII.  Punktacja i klasyfikacja

 1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1, w przypadku porażki 0 punktów.
 2. O kolejności miejsc w lidze decydują:

a)       większa liczba zdobytych punktów

b)       lepsza różnica bramek

c)       większa liczba zdobytych bramek

 1. W przypadku ustalania tabeli końcowej o ostatecznej klasyfikacji decydują:
 1. Większa liczba zdobytych punktów z całego sezonu
 2. Wyniki bezpośrednich meczów. O ile równą ilość  punktów posiadają:

b’)   dwie drużyny, to o kolejności decyduje przepis tzw. Systemu pucharowego PZPN (mecze pomiędzy dwiema zainteresowanymi drużynami, bramki zdobyte na wyjeździe liczą się podwójnie)

b’’)   trzy drużyny lub więcej, to o kolejności decyduje dodatkowa tabela sporządzona dla tych drużyn według podpunktów a, b, c, punktu 2

 1. Lepsza różnica bramek z całego sezonu
 2. Większa liczba zdobytych bramek
 1. Prowadzona będzie również klasyfikacja strzelców.

VIII. Sprawozdawczość i weryfikacja rozgrywek

 1. Na podstawie dostarczonych protokołów, organizator dokonuje weryfikacji rozgrywek oraz aktualizuje tabelę po każdej kolejce.
 2. Kapitanowie drużyn mają prawo zgłaszania protestów ( na piśmie w protokole meczowym) u organizatora tylko po zakończonym meczu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ukarania drużyny walkowerem w przypadku wykrycia złamania przepisów niniejszego regulaminu przy weryfikacji protokołów meczowych po każdej kolejce (Pomimo braku pisemnego protestu w protokole meczowym).
 4. Protesty rozpatruje organizator na podstawie protokołu meczowego oraz notatki koordynatora GLPN. Decyzja wydana po rozpatrzeniu protestu przez organizatora jest ostateczna.

  IX. Nagrody

 1. Organizator na zakończenie danego sezonu zapewnia puchary, nagrody pieniężne oraz nagrody rzeczowe dla drużyn występujących w rozgrywkach GLPN.
 2. Szczegółowy podział nagród przyznawanych co sezon wygląda następująco:
 1. I miejsce: puchar + 250 zł + nagroda rzeczowa + piłka + start w Pucharze Polski na szczeblu OZPN Konin
 2. II miejsce: puchar + 200 zł + nagroda rzeczowa + piłka
 3. III miejsce: puchar + 150 zł + nagroda rzeczowa + piłka
 4. IV miejsce: 100 zł + piłka
 5. V miejsce: 100 zł + piłka
 6. VI miejsce: 100 zł + piłka
 7. VII miejsce: 100 zł + piłka
 8. VIII miejsce: 100 zł + piłka

      3. Drużyna traci prawo do nagrody w przypadku notorycznego nie stawiania się na mecze (m.in. 3   
          walkowery za niestawianie się na mecz w trakcie sezonu)

X. Uwagi końcowe

 1. Wszyscy zawodnicy występujący w rozgrywkach Gminnej Ligi Piłki Nożnej wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć z rozgrywek, na których się znajdują, do celów informacyjnych oraz promocyjnych.
 2. Zawodnik, podając dane osobowe w liście zgłoszeniowej, oświadcza, że: są one zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez organizatora GLPN w celach związanych z prowadzeniem rozgrywek.
 3. Wszelkie sprawy nie przewidziane w Regulaminie rozgrywek oraz jego interpretacja należy do organizatora rozgrywek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 56, wczoraj: 124
ogółem: 328 907

statystyki szczegółowe

Reklama

Najnowsza galeria

VII kolejka - 23.10.2016 r.
Ładowanie...

Buttony